نوآوری

اپ پزشکان

اپ پزشکان

امروزه با وجود گسترش تلفنهای هوشمند نمیتوان لزوم وجود برنامه های کاربردی (اپلیکیشن) را برای خدمت رسانی منکر شد. بدون شک هر خدمتی که بتواند در قالب اپلیکیشن، بهتر و متفاوت تر، ارائه شود، میتواند فرصتهای ویژه ای را رقم