نوآوری

برنامه جواب دهی

برنامه جواب دهی

برنامه دریافت جواب از مراکز تشخیص طبی از جمله آزمایشگاه ها و مراکز تصویر برداری و به اشتراک گذاری آنها+ اطلاعات جامع مراکز درمانی و تشخیصی مسؤول مرکز پس از ثبت نتایج در نرم افزار مربوطه، از نتیجه، PDF تهیه کرده